امکان برقراری ارتباط سامانه نظام فنی و بهسازی

بر اساس پیگیری های انجام شده امکان برقراری ارتباط میان دو سامانه نظام فنی روستایی وبهسازی مسکن روستایی فراهم شد و از این پس همکاران در هنگان ثبت اطلاعات پروژه ها می توانند با ورود کد بهسازی اطلاعات متقاضی مربوطه را فراخوانی نمایند . بدیهی است با این امکان سهولت ورود اطلاعات برای همکاران فراهم خواهد شد .